Уведомление на основание чл. 148б от ЗППЦК относно значително дялово участие

На основание чл. 148б и чл.100т от ЗППЦК, „Български фонд за вземания” АДСИЦ разкрива информация за получени уведомления за промяна ...

Съобщение за сключен облигационен заем

На основание чл. 206, ал. 6 от Търговския закон, Съветът на директорите на Български фонд за вземания АДСИЦ, с ЕИК 204909069, ...

Уведомление на основание чл. 19, пар.3 от Регламент (ЕС) № 596/2014

На основание чл. 19, пар.3 от Регламент (ЕС) № 596/2014 относно пазарната злоупотреба, „Български фонд за вземания” АДСИЦ разкрива информация ...

Уведомление относно взето решение за издаване на емисия облигации

Уважаеми Дами и Господа, Уведомяваме Ви, на свое заседание на 04.12.2020 г. Съветът на директорите на „Български фонд за вземания“ АДСИЦ ...

Уведомление по чл.148б от ЗППЦК от 13.12.2018г.

Уведомление по чл.148б от ЗППЦК от 13.12.2018г. - стр.1 Уведомление по чл.148б от ЗППЦК от 13.12.2018г. - стр.2 ...

Уведомление за вписване в ТР на увеличение на капитала

Уведомление за първоначално увеличение на капитала на БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ АДСИЦ вписано в ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР на 02.10.2018г ...

Стартира първоначалното увеличение на капитала на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ” АДСИЦ

На основание §2 от ЗДСИЦ във връзка с чл. 92а от ЗППЦК „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ” АДСИЦ, гр. София, уведомява ...
Loading...