Уведомление на основание чл. 19, пар.3 от Регламент (ЕС) № 596/2014

На основание чл. 19, пар.3 от Регламент (ЕС) № 596/2014 относно пазарната злоупотреба, „Български фонд за вземания” АДСИЦ разкрива информация за получени две уведомления по чл. 19, пар.1 от Регламент (ЕС) № 596/2014 от лице, тясно свързано с лице с ръководни функции за сключени сделки с акции на Дружеството, както следва:

  1. На 09.12.2020г. е получено уведомление от „БУЛФИНАНС ИНВЕСТМЪНТ“ АД в качеството му на лице, тясно свързано с лице с ръководни функции, а именно: Васил Ангелов Шарков – член на СД на „БУЛФИНАНС ИНВЕСТМЪНТ“ АД и изпълнителен директор на „Български фонд за вземания“ АДСИЦ. Уведомлението е за продажба на 435000 бр. акции на „Български фонд за вземания“ АДСИЦ при цена 1.15лв. за акция, с дата на сключване на сделката 07.12.2020г.
  2. На 09.12.2020г. е получено второ уведомление от „БУЛФИНАНС ИНВЕСТМЪНТ“ АД в качеството му на лице, тясно свързано с лице с ръководни функции, а именно: Васил Ангелов Шарков – член на СД на „БУЛФИНАНС ИНВЕСТМЪНТ“ АД и изпълнителен директор на „Български фонд за вземания“ АДСИЦ. Уведомлението е за продажба на 480000 бр. акции на „Български фонд за вземания“ АДСИЦ при цена 1.15лв. за акция, с дата на сключване на сделката 08.12.2020г.