Уведомление относно взето решение за издаване на емисия облигации

Уважаеми Дами и Господа,
Уведомяваме Ви, на свое заседание на 04.12.2020 г. Съветът на директорите на „Български фонд за вземания“ АДСИЦ взе решение за издаване на емисия безналични, свободнопрехвърляеми и обезпечени облигации със следните параметри:

 • Валута – лева;
 • Размер/Главница на заема – 20 000 000 лв.;
 • Срок на заема – 9 години;
 • Лихвен процент – 4.00 % проста годишна лихва;
 • Периодичност на плащанията – 2 пъти в годината, на 6 месеца;
 • Гратисен период за изплащане на главницата – 4 години;
 • Амортизация на главницата – на 10 равни вноски по 2 000 000 лв. всяка;
 • Цел на облигационния заем:
  • увеличаване на размера на портфейла от вземания на дружеството със специална инвестиционна цел секюритизиращо вземания;
  • изплащане на дължими суми по цесионни договори по вече придобити вземания, с оглед средносрочно и дългосрочно повишаване на приходите и увеличаване на печалбата на дружеството със специална инвестиционна цел секюритизиращо вземания.

Пълният текст на уведомлението може да видите ТУК.