За нас

„Български фонд за вземания“ АДСИЦ /БВФ/ е акционерно дружество със специална инвестиционна цел секюритизиращо вземания, учредено през 2017 г. и вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 204909069.

БФВ е публично акционерно дружество, регистрирано в Комисия за финансов надзор, получило разрешение с Решение № 604 –ДСИЦ/14.06.2018 г. Акциите му се търгуват на „Българска Фондова Борса“ АД. Борсовият код на дружеството е BRF.

„Български фонд за вземания“ АДСИЦ оперира в небанковия финансов сектор обслужващ междуфирменото финансиране чрез създаване на вземания, цесии на вземания, издаване на записи на заповед и т.н.

„Български фонд за вземания“ АДСИЦ изпълнява законовите си задължения по оповестяване на обществеността на регулираната по смисъла на ЗППЦК информация чрез информационна система и медия предлагана от „ИНВЕСТОР.БГ“ АД. Информацията е достъпна на адрес https://www.investor.bg/bulletin/