Уведомление на основание чл. 19, пар.3 от Регламент (ЕС) № 596/2014

На основание чл. 19, пар.3 от Регламент (ЕС) № 596/2014 относно пазарната злоупотреба, „Български фонд за вземания” АДСИЦ разкрива информация за получено уведомление по чл. 19, пар.1 от Регламент (ЕС) № 596/2014 от лице, тясно свързано с лице с ръководни функции за сключена сделка с облигации на Дружеството, както следва:

На 31.05.2021 г. е получено уведомление от „БУЛФИНАНС ИНВЕСТМЪНТ“ АД в качеството му на лице, тясно свързано с лице с ръководни функции, а именно: Васил Ангелов Шарков – член на СД на „БУЛФИНАНС ИНВЕСТМЪНТ“ АД и изпълнителен директор на „Български фонд за вземания“ АДСИЦ. Уведомлението е за покупка на 1 (един) бр. облигации на „Български фонд за вземания“ АДСИЦ при цена 1001.00 лв., с дата на сключване на сделката 28.05.2021 г.