Емисията облигации издадена от “Български фонд за вземания“ АДСИЦ-София беше допусната до търговия на БФБ АД

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по Протокол № 35/25.05.2021 г. е взето следното решение:
Във връзка с подадено заявление по чл. 20, ал. 1 от Част III Правила за допускане до търговия, Съветът на директорите на БФБ АД на основание чл. 33, ал. 8 от същите, допуска до търговия на Основния пазар BSE, Сегмент за облигации, следната емисия:
– Емитент: Български фонд за вземания АДСИЦ-София;
– Вид облигации: обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, свободно прехвърляеми, неконвертируеми и обезпечени;
– ISIN код на емисията: BG2100015200;
– Борсов код на емисията: BRFA;
– CFI код на емисията: DBFUFR;
– Размер на емисията: 20 000 000 лева;
– Брой облигации: 20 000;
– Номинална стойност на една облигация: 1 000 лева;
– Валута на издаване: лева;
– Валута на търговия: лева;
– Дата на въвеждане за търговия: 28.05.2021 г. (петък);
– Крайна дата за търговия: 03.12.2029 г.;
– Сегментен MIC: ZBUL;
– Пазарна партида (лот): 1 (една) облигация;
– Минимална стъпка на котиране: 0.001;
– Индикативна референтна цена за първата търговска сесия: 100 % от номиналната стойност;
– Цената на въвежданите поръчки е в процент от номинала на една пазарна партида /чиста цена/;
– Цената на поръчките за покупка и продажба на облигации не включва натрупаната лихва от датата на последното лихвено плащане до момента на въвеждане на поръчката.