КФН одобри проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации издадени от “Български фонд за вземания” АДСИЦ

С Решение №305-Е от 18.05.2021г. КФН одобри проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации в размер на 20 млн. лева, с ISIN BG2100015200, издадена от “Български фонд за вземания” АДСИЦ.

Стартирана е процедура и е подадено заявление за регистрация на емисията за търговия на БФБ-София АД.

Проспектът и други документи по отношение на емисията облигации може да намерите в раздел „ЗА ИНВЕСТИТОРИ“ – Таб „Облигационна емисия“.