Съобщение за сключен облигационен заем

На основание чл. 206, ал. 6 от Търговския закон, Съветът на директорите на Български фонд за вземания АДСИЦ, с ЕИК 204909069, обявява, че на 10.12.2020 г. дружеството е сключило облигационен заем, при следните условия:

Вид на облигациите: безналични, обикновени, неконвертируеми, поименни, свободно прехвърляеми, лихвоносни, обезпечени;
ISIN код: BG2100015200;
Размер на облигационния заем: 20 000 000 /двадесет милиона/ лева;
Брой на облигациите: 20 000 /двадесет хиляди/;
Номинална стойност на една облигация: 1 000 /хиляда/ лева;
Емисионна стойност на една облигация: 1 000 /хиляда/ лева;
Срок (матуритет) на облигационния заем: 9 /девет/ години (108 месеца), считано от датата на сключване на заема (издаване на емисията) с четири години гратисен период;
Дата, от която тече срока до падежа: 10.12.2020 г.;
Лихва по облигационния заем и лихвена конвенция: 4.00 % проста лихва на годишна база при лихвена конвенция ISMA – реален брой дни в периода към реален брой дни в годината (Actual/365L, ISMA – Year);
Период на лихвено плащане: 2 пъти в годината, на 6 месеца;
Дати на падежите на главнични плащания: 10.06.2025 г., 10.12.2025 г., 10.06.2026 г., 10.12.2026 г., 10.06.2027 г., 10.12.2027 г., 10.06.2028 г., 10.12.2028 г., 10.06.2029 г., 10.12.2029 г.
Дати на падежите на лихвени плащания: 10.06.2021 г., 10.12.2021 г., 10.06.2022 г., 10.12.2022 г., 10.06.2023 г., 10.12.2023 г., 10.06.2024 г., 10.12.2024 г., 10.06.2025 г., 10.12.2025 г., 10.06.2026 г., 10.12.2026 г., 10.06.2027 г., 10.12.2027 г., 10.06.2028 г., 10.12.2028 г., 10.06.2029 г., 10.12.2029 г.

В случай, че датата на плащане съвпадне с неработен ден, плащането се извършва на първия следващ работен ден.

Плащанията по облигационния заем ще се обслужват от „Централен депозитар“ АД. За да получат плащанията по емисията облигации – главница и лихви, облигационерите трябва да имат сключен договор с банка или инвестиционен посредник, които да са членове на „Централен Депозитар“ АД, които да преведат сумите по главницата и лихвите по облигациите по посочени от облигационерите банкови сметки.

На основание чл. 206, ал. 6 и 7 от Търговския закон, Съветът на директорите на Български фонд за вземания АДСИЦ свиква първо Общо събрание на облигационерите от описаната по-горе емисия облигации на 07.01.2021 г. от 10:00 ч. в седалището на дружеството на адрес гр. София, р-н Красно Село, бул. „България“ № 58, бл. С, ет. 7, ап. офис 24, при следния дневен ред:

1. Избор на Довереник на облигационерите.
Проект за решение: Общото събрание на облигационерите избира Довереник на облигационерите, с което същият се счита за упълномощен да защитава интересите на облигационерите по настоящата емисия.

2. Други въпроси.

Поканват се всички облигационери, притежатели на облигации на Български фонд за вземания АДСИЦ, да присъстват на общото събрание лично или чрез упълномощени техни представители. Регистрацията на облигационерите или техните представители ще започне от 09:00 ч. на 07.01.2021 г. на мястото на провеждане на събранието. Облигационерите – юридически лица се представляват от законните си представители или чрез надлежно упълномощени от тях лица. Всички облигационери са длъжни да представят документ за самоличност, изрично писмено пълномощно, при упълномощаване, както и удостоверение от търговския регистър за актуално състояние на облигационерите – юридически лица.

При липса на кворум на основание чл. 227 от Търговския закон общото събрание на облигационерите ще се проведе на 21.01.2021 г. от 10:00 ч. на същото място и при същия дневен ред, изисквания и процедура по регистрация.