Стартира първоначалното увеличение на капитала на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ” АДСИЦ

На основание §2 от ЗДСИЦ във връзка с чл. 92а от ЗППЦК „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ” АДСИЦ, гр. София, уведомява инвеститорите относно началото на първично публично предлагане на 1 000 000 броя обикновени безналични акции с право на глас, с номинална и емисионна стойност от 1 лев, всяка, при общ размер на емисията 1 000 000 лева, съгласно приетото на 18.10.2017 г. решение на Учредителното събрание за първоначално увеличаване на капитала от 500 000 лева на 1 500 000 лева и съгласно Проспект за публично предлагане на акции на дружеството, потвърден от КФН с Решение № 604– ДСИЦ от 14.06.2018г.

Решение на КФН за потвърждаване на проспект
Съобщението за публично предлагане
Проспект част Резюме
Проспект част Регистрационен документ
Проспект част Документ за ценните книжа