Уведомление на основание чл. 148б от ЗППЦК относно значително дялово участие

На основание чл. 148б и чл.100т от ЗППЦК, „Български фонд за вземания” АДСИЦ разкрива информация за получено уведомление за промяна на дялово участие в Дружеството, както следва:

На 19.03.2021г. е получено уведомление от „БУЛФИНАНС ИНВЕСТМЪНТ“ АД за намаляване на дяловото му участие в капитала на „Български фонд за вземания” АДСИЦ от 39,00% на 32,01%, от дата 18.03.2021г.