Уведомление на основание чл. 148б от ЗППЦК относно значително дялово участие

На основание чл. 148б и чл.100т от ЗППЦК, „Български фонд за вземания” АДСИЦ разкрива информация за получено уведомление за промяна на дялово участие в Дружеството, както следва:

На 22.10.2021г. е получено уведомление от „СТИКС 2000“ ЕООД за намаляване на дяловото му участие в капитала на „Български фонд за вземания” АДСИЦ от 32,00% на 22,08%, от дата 22.10.2021г.