Уведомление на основание чл. 148б от ЗППЦК относно значително дялово участие

На основание чл. 148б и чл.100т от ЗППЦК, „Български фонд за вземания” АДСИЦ разкрива информация за получено уведомление за промяна на дялово участие в Дружеството, както следва:

На 28.03.2022 г. е получено уведомление от „СТИКС 2000” ЕООД,  ЕИК 103614257 за намаляване на дяловото му участие в капитала на „Български фонд за вземания” АДСИЦ от 22.08% на 17.10% от дата  28.03.2022 г.