Уведомление на основание чл. 148б от ЗППЦК относно значително дялово участие

На основание чл. 148б и чл.100т от ЗППЦК, „Български фонд за вземания” АДСИЦ разкрива информация за получени уведомления за промяна на дялово участие в Дружеството, както следва:

1. На 09.12.2020г. е получено уведомление от „СТИКС 2000” ЕООД, ЕИК 103614257 за придобиване на дялово участие в капитала на „Български фонд за вземания” АДСИЦ в размер на 32,00%, с дата на сключване на сделката 08.12.2020г.
2. На 10.12.2020г. е получено уведомление от „БУЛФИНАНС ИНВЕСТМЪНТ“ АД за намаляване на дяловото му участие в капитала на „Български фонд за вземания” АДСИЦ от 100,00% на 71,00 %, с дата на сключване на сделката 07.12.2020г.
3. На 10.12.2020г. е получено второ уведомление от „БУЛФИНАНС ИНВЕСТМЪНТ“ АД за намаляване на дяловото му участие в капитала на „Български фонд за вземания” АДСИЦ от 71,00% на 39,00 %, с дата на сключване на сделката 08.12.2020г.
4. На 10.12.2020г. е получено уведомление от „ФИН ИНВЕСТ КЪМПАНИ” ООД, ЕИК 130631182 за придобиване на дялово участие в капитала на „Български фонд за вземания” АДСИЦ в размер на 29,00%, с дата на сключване на сделката 07.12.2020г.