УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.100е, ал.1, т.3, б.”г” от ЗППЦК относно плащане на лихви по емисия облигации

Уважаеми Дами и Господа,

С настоящото Ви уведомяваме за извършено трето лихвено плащане в размер на 398 904.11 лв. за емисия облигации с ISIN BG2100015200, издадена от „Български фонд за вземания“ АДСИЦ с падеж 10.06.2022 г.

Плащането е извършено към „Централен депозитар“ АД на 12.12.2022 г. и е пропорционално между лицата, вписани в книгата на облигационерите към 09.06.2022 г. /един работен ден преди падежа/.