УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.100е, ал.1, т.3, б.”г” от ЗППЦК относно плащане на лихви по емисия облигации

Уважаеми Дами и Господа,

С настоящото Ви уведомяваме за извършено шесто лихвено плащане в размер на 401 095.89 лв. за емисия облигации с ISIN BG2100015200, издадена от „Български фонд за вземания“ АДСИЦ с падеж 10.12.2023 г.

Плащането е извършено към „Централен депозитар“ АД на 08.12.2023 г. и е пропорционално между лицата, вписани в книгата на облигационерите към 08.12.2023 г. /един работен ден преди падежа/.