Уведомление за липса на кворум на ОСА

С настоящото Ви уведомяваме, че поради липса на кворум редовното годишно общо събрание на акционерите на „Български фонд за вземания” АДСИЦ не бе проведено на първоначално обявената дата в поканата за свикването му, а именно 15.06.2022 г.

На основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон и съгласно обявената покана в Търговския регистър и регистъра на  юридическите лица с нестопанска цел, публикувана чрез https://www.investor.bg/ и на интернет страницата на „Български фонд за вземания” АДСИЦ, заседанието на извънредното общо събрание на акционерите ще се проведе на 29.06.2022 г. от 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.