Уведомление за разпределяне на паричен дивидент

Общото събрание на акционерите на „Български фонд за вземания“ АДСИЦ, проведено на 29.06.2022 г., прие предложението на Съвета на директорите да разпредели като дивидент за 2021 г. сума в размер на 292 500 лв., представляваща 90.63% от печалбата на Дружеството за 2021 г., определена по реда на  чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС и при съобразяване с изискванията на чл. 247а, ал. 3 от ТЗ.
Брутният дивидент на една акция е 0.195 лв.
Условия и ред за изплащане на дивидентите
На основание на чл. 115в, ал. 3 от ЗППЦК право да получат дивиденти имат лицата, вписани в регистъра на „Централен депозитар“ АД като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на Общото събрание, на което е приет Годишния финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата – 13.07.2022 г.
В съответствие с правилника на „Централен депозитар“ АД, дивидента ще се изплаща чрез съответния инвестиционен посредник за лицата с клиентски сметки при инвестиционни посредници и чрез банката-депозитар на Дружеството, за лицата без клиентски сметки при инвестиционни посредници. Изплащането на дивидента ще се извърши в срока по чл. 29, ал. 1 от ЗДСИЦДС, а именно – до 31.12.2022 г.
Изплащането на дивидента ще се извърши в срока по чл. 29, ал. 1 от ЗДСИЦДС, а именно:
– начална дата за изплащане – 01.12.2022 г.
– крайна дата за изплащане – 31.12.2022 г.
Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на Дружеството.