Уведомление за разпределяне на паричен дивидент

Общото събрание на акционерите на „Български фонд за вземания“ АДСИЦ, проведено на 30.06.2021 г., прие предложението на Съвета на директорите да разпредели брутен дивидент за 2020 г. в размер на 54 475.09 лв. Брутният дивидент на една акция е 0.0363 лв.

Условия и ред за изплащане на дивидентите
На основание на чл. 115в, ал. 3 от ЗППЦК право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на Общото събрание, на което е приет Годишния финансов отчет и е взето решение за разпределение на дивидент – 14.07.2021 г.
Плащането ще се извърши чрез „Централен депозитар“ АД, като съгласно неговия правилник, дивидента ще се изплаща чрез съответния инвестиционен посредник за лицата с клиентски сметки при инвестиционни посредници и чрез банката-депозитар на Дружеството, за лицата без клиентски сметки при инвестиционни посредници.
Изплащането на дивидента ще се извърши в срока по чл. 29, ал. 1 от ЗДСИЦДС, а именно:
– начална дата за изплащане – 01.12.2021 г.
– крайна дата за изплащане – 31.12.2021 г.
Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на Дружеството.